RODO

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy iż:
 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tatra Med s.c. z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 9, 34 – 500 Zakopane.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maja Dutkiewicz, tel.: 535 810 305, email: .moc.liamg@zciweiktud.doi Osoby zainteresowane przyjmowane są w godzinach pracy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podst art. 6 ust. 1 lit B oraz na podst art. 9 ust. 1 lit H RODO w celu świadczenia usług stomatologicznych,
  2. na podst art. 6 ust. 1 lit F RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
 5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymagania ustawowe nałożone na Administratora danych, polegające m. in. na konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.